WABF på svenska

Välkommen till WABF!

Tack för att du deltog i World Anti-Bullying Forum i Stockholm 7-9 maj 2017. WABF är en samlingsplats för både vetenskapligt och praktiskt erfarenhetsutbyte.Med över 150 olika programpunkter och både svenska och internationella talare blandar programmet traditionella föreläsningar, panelsamtal, rundabordssamtal och praktiska workshops. Det finns möjlighet att prata med Friends rådgivning på plats och prova olika metoder under de 21 workshops som erbjuds. Sammantaget innehåller programmet det mesta som berör barns utsatthet för diskriminering, kränkningar, mobbning och annat våld:

Metoder för att förebygga mobbning
Systematiskt kvalitetsarbete
Våldsprevention
Mobbning och etnicitet
Mobbning och funktionsvariationer
Sexuella trakasserier
Lärar-elevrelationer
Klassrumsklimat
Maktstrukturer
Åskådarroller
Gruppdynamik
Kränkningar på nätet m.m.

Ta del av hela programmet för WABF 2017 här

VARFÖR NU?

Det har hänt mycket inom forskningen om mobbning och annan kränkande behandling under de senaste åren. Ny förståelse för mobbningens komplexa orsaker och konsekvenser har lett till nya och förbättrade metoder för att förebygga och akut stoppa mobbning, ett problem som miljontals barn och ungdomar världen över dagligen utsätts för. Det är dags att överbrygga gapet mellan forskning och yrkesverksamma.

VILKA ÄR DÄR?

Konferensens utgångspunkt är att mobbning och andra former av kränkande behandling måste förstås som ett komplext samspel mellan enskilda personer och sociala och kontextuella faktorer. Därför finns företrädare från olika discipliner och verksamhetsområden, som psykologi, socialpsykologi, sociologi, socialantropologi, utbildning, genusvetenskap, socialt arbete, hälsovetenskap, barndomsstudier, statsvetenskap, filosofi och kriminologi.

På WABF kan du möta representanter från forskarvärlden, skolvärlden, beslutsfattare och olika organisationer som arbetar för barn och unga. WABF erbjuder möjligheten till dialog mellan människor med vitt skilda ingångar men ett gemensamt mål – att minska mobbningen bland världens barn och unga.